Dịch Covid-19
Lĩnh án 9 tháng tù giam vì đánh người nhắc đeo khẩu trang