Dịch Covid-19
Nhiều sao Việt quyên góp hiện vật, ủng hộ công tác chống dịch Covid - 19