Kinh tế
Giải cứu nông sản, xuất hiện pizza thanh long ruột đỏ ở Hà Nội